In­for­ma­tio­ner om da­ta­be­hand­lin­gen i for­bin­del­se med fo­to- og film­op­ta­gel­ser


Informationer om databehandlingen i forbindelse med foto- og filmoptagelser i det offentlige rum

For at opfylde vores oplysningsforpligtelser i henhold til artikel 14 i Persondataforordningen (GDPR) med hensyn til foto- og filmoptagelser på offentlige steder, stiller vi efterfølgende informationer om databeskyttelse til rådighed:

Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Ansvarlig i henseende til databeskyttelse er 

Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH (TMN)
Essener Str. 1
30173 Hannover
Telefon +49 511 2704880
Telefax +49 511 27048888
info@tourismusniedersachsen.de

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på: datenschutz@tourismusniedersachsen.de

Hvilke personoplysninger behandles af os (kategorier af personoplysninger)? Og til hvilke formål?

Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med foto- og filmoptagelser i det offentlige rum, er det dit ydre fremtoningsbillede, vi behandler. Vi laver foto- og filmoptagelserne i reklameøjemed for vores virksomhed (f.eks. udfærdigelse af imagefilm).

På hvilket juridisk grundlag er dette baseret på?

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er artikel 6 stykke 1, 1. punktum, litra f i GDPR. 

Vores legitime interesse i også at behandle personoplysninger i forbindelse med foto- og filmoptagelser opstår ud fra vores principielle interesse i at udfærdige foto- og filmoptagelser på offentlige steder (f.eks. på julemarkeder). Som registreret går dine interesser som registreret i at udelukke behandlingen ikke forud for vores interesser, da du som person, antruffet på et offentligt sted inden for rammerne af oversigtsoptagelser, kun er registreret i din socialsfære og i reglen kun gengivet i kort tid, som del af en gruppe af personer eller som baggrund. Du er på intet tidspunkt i centrum af optagelserne, men skal derimod kun betragtes som en biting, der kan udskiftes. 

Hvor længe gemmes dataene?

De indhentede personoplysninger gemmes i maksimalt fem år. 

Til hvem videregives oplysningerne?

En videregivelse af dine personoplysninger til tredjemand finder principielt ikke sted.

Tredjemand er i vores tilfælde ikke serviceudbydere eller associerede virksomheder, der skal overholde vore krav til databeskyttelse og som vi har indgået kontrakter om databehandling med.

Vi gør dog opmærksom på, at vi offentliggør foto- og filmoptagelserne på internettet, således at optagelserne vil være offentligt tilgængelige.

Hvor behandles oplysningerne?

Dine personoplysninger behandles af os kun i computercentre i Den Europæiske Union.

Dine rettigheder som registreret
Du har ret til at få information om de personoplysninger i henhold til artikel 15 i GDPR, som vi behandler vedrørende din person. Ved en forespørgsel om information, som ikke afgives skriftligt, beder vi dig have forståelse for, at vi i givet fald vil bede om dokumentation fra dig, der beviser, at du er den person, du giver dig ud for at være.
Endvidere har du ret til berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen samt i givet fald ret til dataportabilitet i henhold til artiklerne 16, 17, 18 og 20 i GDPR.

Du har ret til i henhold til artikel 21 i GDPR at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der sker på grund af en legitim interesse hos os eller en tredjemand. Dette gælder for så vidt der foreligger grunde, der fremgår af din særlige situation, eller hvis indsigelsen retter sig mod generel reklame eller direkte reklame, der er målrettet til dig. I sidstnævnte tilfælde har du en generel indsigelsesret, som vi skal gennemføre uden angivelse af en særlig situation.

Indsigelsen kan fremsættes uden formkrav til os eller vores databeskyttelsesrådgiver. 

Klageret

Du har ret til at klage over vores behandling af personoplysninger til en datatilsynsmyndighed.

 

Status 12/2019