Im Zoo Osnabrück leben vom Aussterben bedrohte Sumatra-Tiger, © Zoo Osnabrück
© Zoo Osnabrück

Zoo­lo­gisk ha­ve i Os­na­brück


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen
Reisen für alle (Rejser for alle)

Den zoo­lo­gi­ske ha­ve i Os­na­brück åb­ne­de i 1936 som »Hjem­stavns­ha­ve« og hu­ser i dag ca. 2.700 dyr, som re­præ­sen­te­rer knap 300 ar­ter. De for­skel­li­ge op­le­vel­ses­ver­de­ner med na­tur­næ­re, sto­re ind­heg­nin­ger stræk­ker sig over 23,5 hektar. I de se­ne­ste år har den zoo­lo­gi­ske ha­ve for­ny­et og mo­der­ni­se­ret man­ge om­rå­der, så­le­des at ha­ven ud­over den ene­stå­en­de »un­derjor­di­ske zoo«, den afri­kan­ske »Sam­buru« og »Ta­ka­man­da«, det asi­a­ti­ske »Ang­kor Wat« men og­så det nor­di­ske »Ka­ja­na­land« by­der på en sa­fa­ri gen­nem den smuk­ke sko­vzoo. Uan­set om det er ele­fant, lø­ve, giraf el­ler suri­kat - i zoo i Os­na­brück fin­der al­le de­res ynd­lings­dyr. Ved re­gel­mæs­si­ge kom­men­te­re­de fod­rin­ger får de be­sø­gen­de at vi­de, hvil­ken ping­vin, der helst vil spi­se fisk af hån­den, el­ler hvad der er spe­ci­elt ved hy­brid­b­jør­ne­ne »Tips« og »Taps«.

Den zoo­lo­gi­ske ha­ve er og­så i dår­ligt vejr et godt ud­flugts­mål: i te­tra-akva­ri­et el­ler i chim­pan­se­hu­set er der man­ge in­ter­es­san­te dyr. I den per­ma­nen­te ud­stil­ling »Kli­ma­to­pia« kan sto­re og små få vi­den om kli­ma­for­an­drin­ger­ne og de­res føl­ger. Man­ge be­sø­gen­de ta­ger imod til­bud­det om det fa­vorab­le fa­mi­lie­års­kort, for he­le året rundt at kun­ne be­sø­ge chim­pan­ser, suri­ka­ter og an­dre dyr el­ler tum­le rundt på en af de fi­re even­tyr­le­ge­plad­ser.

 

Zoo Osnabrück gGmbH

Klaus-Strick-Weg 12
49082 Osnabrück
Telefon: +49 (0) 541 / 951050

Skriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Zoologisk have i Osnabrück« med Google Maps.