Außenansicht Varusschlacht Museum, © VARUSSCHLACHT Museum und Park Kalkriese / Thomas Weber
© VARUSSCHLACHT Museum und Park Kalkriese / Thomas Weber

Varus­sla­get i Os­na­brück­er Land - Mu­se­um og park i Kal­kri­e­se


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen
Reisen für alle (Rejser for alle)

I år 9 ef­ter Kristus var sto­re de­le af Ger­ma­ni­en be­sat af ro­mer­ske trop­per, da Pu­bli­us Quin­cti­li­us Varus og hans hær på til­ba­ge­to­get til vin­ter­lej­ren blev lok­ket i et bag­hold. Cheru­ske­ren Ar­mi­ni­us stod bag over­fal­det.

Si­den de før­ste ar­kæ­o­lo­gisk fund i slut­nin­gen af 1980er­ne i Kal­kri­e­se har vi­den­skabs­mænd for­søgt at af­ko­de hem­me­lig­he­den bag »Varus­sla­get«. Ud­stil­lin­gen om Varus­sla­get for­tæl­ler om hi­sto­ri­en bag det­te ene­stå­en­de sted og præ­sen­te­rer re­sul­ta­ter­ne af forsk­nin­gen. Varus­sla­get i Teu­to­bur­ger­sko­ven - i Os­na­brück­er Land - er i dag et in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­sted.

Ar­kæ­o­lo­gi, ar­ki­tek­tur og ud­stil­ling dan­ner de tre søj­ler i det pris­be­løn­ne­de pro­jekt, som den Eu­ro­pæ­i­ske Uni­on har ud­nævnt som eu­ro­pæ­i­ske kul­tu­rarv. Sær­ud­stil­lin­ger, ar­ran­ge­men­ter og op­le­vel­ses­til­bud gør be­sø­get til no­get sær­ligt. Mo­del­ler, il­lu­stra­tio­ner, over­ra­sken­de ef­fek­ter og nye me­di­er samt skuf­fer, man kan ro­de rundt i, væk­ker in­ter­es­sen for hi­sto­rie og vi­den­skab. For be­sø­gen­de, som vil vi­de me­re, er der ad­gang til ma­te­ri­a­le­sam­lin­ger. Hø­re­tekster gør det mu­ligt at kom­me tæt­te­re ind på de an­tik­ke over­le­ve­rin­ger om Varus­sla­get. De mest kend­te ar­ran­ge­men­ter er På­ske­fyr­vær­ke­ri­et, Ro­mer- og ger­ma­ner-da­ge el­ler Forum Kal­kri­e­se, og des­u­den sør­ger na­tu­ren om for­å­ret, som­me­ren, ef­ter­å­ret og vin­te­r­en for af­veks­ling.

 

 

VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH – Museum und Park Kalkriese

Venner Straße 69
49565 Bramsche-Kalkriese
Telefon: +49 (0) 5468 / 92040

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Varusslaget i Osnabrücker Land - Museum og park i Kalkriese« med Google Maps.