Sprengel Museum Hannover, © Sprengel Museum Hannover
© Sprengel Museum Hannover

Spren­gel Mu­se­um i Han­nover


Het Spren­gel Mu­se­um Han­nover be­schikt over wer­ken uit het Du­it­se expres­sio­nis­me en de Fran­se mo­der­ne ti­jd en be­ho­ort daar­mee tot de be­lan­gri­j­k­ste mu­sea voor kunst uit de 20e en 21e eeuw.

Sam­lin­gen star­te­de som en ga­ve fra cho­ko­la­de­fa­bri­kan­ten dr. Bern­hard Spren­gel: I 1969 over­drog han sin om­fat­ten­de sam­ling af mo­der­ne kunst til by­en Han­nover og støt­te­de byg­ge­ri­et af mu­se­et. Vig­ti­ge kunst­ner­grup­pe­rin­ger som »Die Brücke« og »Der Blaue Rei­ter« samt stil­ret­nin­ger som ku­bis­me og sur­re­a­lis­me an­gi­ver mar­kan­te ten­den­ser. Sam­lin­gen om­fat­ter be­tyd­nings­ful­de vær­ker af bl.a. Pablo Pi­cas­so, Fer­nand Lé­ger, Max Beck­mann, Max Ernst, Paul Klee, Emil Nol­de og Kurt Schwit­ters.

Niki de Saint Phal­le, som er ble­vet kendt for si­ne Na­na-skul­p­tu­rer, gav i år 2000 en ga­ve til Spren­gel Mu­se­um i Han­nover. Mu­se­et har ud­stil­let over 400 af hen­des kunst­vær­ker, der­i­blandt as­sem­bla­ger, sky­de­bil­le­der, skul­p­tu­rer og teg­nin­ger, som re­præ­sen­te­rer de væ­sent­lig­ste ska­bel­ses­fa­ser for en af det 20. år­hund­re­des vig­ti­ge kvin­de­li­ge kunst­ne­re. En sær­lig at­trak­tion ved Spren­gel Mu­se­um i Han­nover er rum­me­ne, som kunst­ner­ne selv har ud­for­met. De mest be­røm­te er bl.a. re­kon­struk­tio­nen af den le­gen­da­ri­ske Merz­kon­struk­tion af Kurt Schwit­ters og Ja­mes Tur­rells »skys­pa­ces«.

I lø­bet af de sid­ste 30 år er mu­se­ets sam­ling ble­vet ud­vi­det med væ­sent­li­ge strøm­nin­ger in­den for kun­sten ef­ter 1945, der­i­blandt med vær­ker af An­dy War­hol, Ale­xan­der Cal­der, Ger­hard Ri­ch­ter und Sig­mar Po­l­ke. Der­u­d­over ud­gør fo­to­gra­fi­et et væ­sent­ligt ho­ved­punkt i sam­lin­gen.

 

Sprengel Museum Hannover

Kurt-Schwitters-Platz
30169 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 / 16843875

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Sprengel Museum i Hannover« med Google Maps.