Indtryk af Phaeno, © phaeno / Janina Snatzke
© phaeno / Janina Snatzke

pha­eno Wol­fsburg


ServiceQualität Deutschland
Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen
Reisen für alle (Rejser for alle)

Pp­ha­eno by­der ud­ven­digt pÃ¥ en im­po­ne­ren­de ar­ki­tek­tur og ind­ven­digt pÃ¥ en fa­sci­ne­ren­de op­le­vel­ses­ver­den for he­le fa­mi­li­en.

Du kan sam­men med an­dre be­søgen­de be­un­dre en seks me­ter høj ildt­or­na­do, la­ve sky­rin­ge, gÃ¥ igen­nem mørke­rum­met el­ler lægge dig til ret­te pÃ¥ en nÃ¥le­seng som en fakir. PÃ¥ en in­ter­es­sant dag i pha­eno i Wol­fsburg op­le­ver børn og voks­ne, hvor­dan me­re end 350 usædvan­li­ge fæno­me­ner vækker de­res nys­ger­rig­hed i for­hold til na­tu­rens hem­me­lig­he­der. I Tys­klands ene­stÃ¥en­de eks­pe­ri­men­te­ren­de ver­den er der no­get at op­da­ge for en­hver - uan­set al­der el­ler vi­dens­ni­veau. Og det bed­ste af det he­le: Man bli­ver selv op­for­dret til at ak­tivt at pÃ¥vir­ke he­le pro­ces­sen. Fo­re­skrev­ne ru­ter fin­des ik­ke, den ret­ning man gÃ¥r i, be­stem­mes af nys­ger­rig­he­den. Nys­ger­rig­he­den fører de be­søgen­de gen­nem in­ter­es­san­te te­ma­om­rÃ¥der, som for ek­sem­pel ener­gi, spej­le, syn el­ler liv: Voks­ne og børn trod­ser tak­ket være tan­kens kraft kul­den, spej­ler sig uen­de­ligt, ned­fry­ser de­res egen skyg­ge, op­da­ger ge­ner, mærker, hvor­dan strøm føles el­ler lan­der sÃ¥ blødt som en kat.

pha­eno for­mid­ler ik­ke kun fa­sci­ne­ren­de na­tur­fæno­me­ner, men ogsÃ¥ byg­nin­gens ar­ki­tek­tur gør ind­tryk og den er i hvert fald seværdig. Den en­gel­ske avis »The Gu­ar­di­an« har sÃ¥gar pha­eno som et af de tolv mest be­tyd­nings­ful­de mo­der­ne byg­nings­værker i ver­den! Byg­nin­gen, som er teg­net af stjer­ne­ar­ki­tek­ten Za­da Ha­did, for­e­ner fly­den­de for­løb med kan­te­de par­ti­er. Der op­stÃ¥r avant­gar­di­sti­ske for­mer, som det kræve­de mo­der­ne spe­ci­al­byg­ge­ma­te­ri­a­ler at mu­lig­gøre. FÃ¥ pÃ¥ en ar­ki­tek­tur­rund­vis­ning no­get at vi­de om den im­po­ne­ren­de byg­ning og lær pha­eno at ken­de fra en an­den si­de!

 

phaeno gGmbH

Willy-Brandt-Platz 1
38440 Wolfsburg
Telefon: +49 (0) 5361 / 890100

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »phaeno Wolfsburg« med Google Maps.