Indtryk Museum Schwedenspeicher i Stade, © Museen Stade / Axel Hartmann
© Museen Stade / Axel Hartmann

Mu­se­um Schwe­denspei­cher i Sta­de


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen
Reisen für alle (Rejser for alle)

Mu­se­et Schwe­denspei­cher har sær­ligt fo­kus på børn og fa­mi­li­er med si­ne man­ge prøv-selv-sta­tio­ner. Ind­holds­mæs­sigt har ud­stil­lin­ger­ne fo­kus på Sta­des byhi­sto­rie med ho­ved­vægt på han­se­ti­den.

Mu­se­et Schwe­denspei­cher gi­ver mang­fol­di­ge op­le­vel­ser til fa­mi­li­er un­der de­res mu­se­ums­be­søg. De man­ge prøv-selv-sta­tio­ner er spe­ci­elt hen­vendt til børn. »Gu­i­den«, som fø­rer dig igen­nem ud­stil­lin­ger­ne, har vun­det en »red dot«-pris for kom­mu­ni­ka­tions­de­sign og er ud­for­met spe­ci­elt til fa­mi­li­er. Ud­over me­di­e­til­bud­de­ne er der og­så man­ge ana­lo­ge til­bud.

Ind­holds­mæs­sigt har ud­stil­lin­ger­ne fo­kus på Sta­des byhi­sto­rie med ho­ved­vægt på han­se­ti­den samt ar­kæ­o­lo­gi­en i El­ben-We­ser tre­kan­t­om­rå­det. Ud­stil­lings­gen­stan­de­ne er på højt eu­ro­pæ­isk ni­veau og blev i for­bin­del­se med mo­der­ni­se­rin­gen i åre­ne mel­lem 2010 og 2015. præ­sen­te­ret på en ny og flot må­de. Der ven­ter spæn­den­de ud­stil­lin­ger på de be­sø­gen­de. Vi­de­o­pa­nora­ma­tu­ren på hjem­mesi­den gi­ver lyst til et ud­stil­lings­be­søg.

 

Museum Schwedenspeicher

Wasser West 39
21682 Stade
Telefon: +49 (0) 4141 / 797730

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Museum Schwedenspeicher i Stade« med Google Maps.