Exterior view, © Landesmuseum Hannover
© Landesmuseum Hannover

Lan­des­mu­se­um Han­nover


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen

Lan­des­mu­se­um i Han­nover er det stør­ste stats­li­ge mu­se­um i Nieder­sachsen. Si­den 2014 har mu­se­et med si­ne per­ma­nen­te ud­stil­lin­ger ar­bej­det i ret­ning af at ud­vik­le et nyt kon­cept som Wel­ten­Mu­se­um (Ver­dens­mu­se­um).

I stu­en be­fin­der Na­turWel­ten sig. Bag den­ne be­teg­nel­se skju­ler sig en for­bin­del­se mel­lem vi­va­ri­um og na­tur­hi­sto­rie. Fra ok­to­ber 2015 vi­ses der i Mens­chenWel­ten ar­kæ­o­lo­gi og et­no­gra­fi og Lan­des­ga­le­rie vi­ser i KunstWel­ten bil­le­der og skul­p­tu­rer fra mid­delal­de­ren frem til im­pres­sio­ni­ster­ne.

Ud­over de per­ma­nen­te ud­stil­lin­ger vi­ser mu­se­et re­gel­mæs­sigt sær­ud­stil­lin­ger. Der­til kom­mer et rigt til­bud af ar­ran­ge­men­ter for al­le al­der­strin og et spæn­den­de mu­se­ums­pæ­da­go­gisk pro­gram. En ca­fe og en ve­las­sor­te­ret mu­se­umsshop ful­den­der be­sø­get.

 

Landesmuseum Hannover

Willy-Brandt-Allee 5
30169 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 / 9807686

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Landesmuseum Hannover« med Google Maps.