Illumination Koralrev, © HEZ/ Günther Jentsch
© HEZ/ Günther Jentsch

Höh­le­n­Er­leb­nisZen­trum Iber­ger Tro­p­f­ste­in­höh­le i Bad Grund


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen
Reisen für alle (Rejser for alle)

For 385 mio. år si­den var Iberg et ko­ral­rev i Syd­ha­vet. Kon­ti­nen­tal­for­skyd­nin­gen har ført til, at det tid­li­ge­re rev be­væ­ge­de sig nord­på og slut­te­lig blev en del af vo­res nu­væ­ren­de Harzen. På sin rej­se til den nord­li­ge halv­kug­le har det­te rev op­le­vet mangt og me­get. På den un­derjor­di­ske, ca. 160 me­ter lang vej til hu­len, kan du blandt an­det få no­get at vi­de om plan­ter­nes og dy­re­nes op­stå­en, om di­nosau­rer, ha­ve­nes ud­bre­del­se og bjerg­fold­ning.

Et høj­de­punkt er selv­føl­ge­lig den hem­me­lig­heds­ful­de ver­den i den æld­gam­le dryp­stens­hu­le i Iberg. Her kan man bl.a. op­da­ge for­ste­ne­de hav­dyr, hø­je sin­ter­ka­ska­der og mæg­ti­ge dryp­sten (sta­lag­mit­ter). Den hem­me­lig­heds­ful­de un­der­ver­den si­ges og­så at væ­re den go­de dværg­kon­gens ri­ge. Kon­gen skul­le hed­de Hü­bich og iføl­ge sag­net le­ve i Iberg og sove i hu­len.

HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle

An der Tropfsteinhöhle 1
37539 Bad Grund
Telefon: +49 (0) 5327 / 829391

Skriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle i Bad Grund« med Google Maps.