Blick auf die Gemäldegalerie Rembrandt, © Herzog Anton Ulrich-Museum/ Claus Cordes
© Herzog Anton Ulrich-Museum/ Claus Cordes

Her­zog An­ton Ul­rich-Mu­se­um i Brauns­chweig


Her­zog An­ton Ul­rich-Mu­se­um er del­sta­ten Nieder­sachsens kunst­mu­se­um. Det er ik­ke blot et af de æld­ste mu­se­er i Eu­ro­pa (åb­net 1754), men på grund af si­ne fi­ne kunst­sam­ling er det og­så et af de mest be­tyd­nings­ful­de mu­se­er for gam­mel kunst. Ma­le­ri­er af Cra­nach, Ru­bens, Rem­brandt el­ler Ver­me­er, den stør­ste sam­ling ita­li­ensk fa­jan­ce nord for Al­per­ne, en stor sam­ling øst­a­si­a­ti­ske kunst­vær­ker og de me­re end 100.000 gra­fi­ske re­pro­duk­tio­ner og 10.000 teg­nin­ger i kob­ber­stik­ka­bi­net­tet gør hu­set til en vig­tig be­stand­del i det in­ter­na­tio­na­le mu­se­umsland­skab. Mu­se­et blev ef­ter syv års renove­ring og mo­der­ni­se­ring genåb­net i ok­to­ber 2016.

Kunst­mu­se­et er opkaldt ef­ter wel­fer-her­tu­gen An­ton Ul­rich af Brauns­chweig-Lü­ne­burg (1633-1714), en kulørt og man­ge­si­dig re­gent fra den ba­rok­ke pe­ri­o­de, og han lag­de grund­ste­nen til den usæd­van­li­ge kunst­sam­ling. De mest vær­di­ful­de og vig­ti­ge vær­ker i sam­lin­gen, som for ek­sem­pel »Fa­mi­lie­bil­le­de« af Rem­brandt, »Ju­dith med Ho­lo­fer­nes´ ho­ved« af Ru­bens el­ler »Pi­gen med ving­las­set« af Jan Ver­me­er fandt tak­ket væ­re her­tu­gens li­den­skab for at sam­le kunst de­res vej til Nieder­sachsen. Og­så Hol­lywood har ud­nyt­tet po­ten­ti­a­let i Brauns­chweigs kunstskat­te: i bi­o­graf­fil­men »Pi­ge med per­leø­re­ring« om, hvor­dan det be­røm­te ma­le­ri af Jan Ver­me­er er op­stå­et, spil­ler Brauns­chweigs Ver­me­er-ma­le­ri »Pi­gen med ving­las­set« en frem­træ­den­de rol­le.

I alt om­fat­ter sam­lin­gen ca. 190.000 kunst­vær­ker fra en pe­ri­o­de på 3000 år, helt til­ba­ge fra an­tik­ken og frem til nu: Ma­le­ri­er, gra­fi­ske vær­ker, skul­p­tu­rer, pragt­møb­ler, brugs­kunst (po­r­ce­læn, fa­jan­ce, ma­le­re­mal­jer), øst­a­si­a­tisk kunst og an­dre kost­ba­re kunst­gen­stan­de.
I Dankwar­dero­de-bor­gen, mu­se­ets an­det ud­stil­lings­sted, er der ud­stil­let na­tio­na­le kul­tur­min­des­mær­ker fra mid­delal­der­sam­lin­gen f.eks. den ori­gi­na­le borg­lø­ve fra Brauns­chweig, kej­ser Ot­to IV. kap­pe og de­le af wel­fer­skat­ten, som f.eks. arm­re­lik­vie­et fra den hel­li­ge Bla­si­us.

 

Herzog Anton Ulrich-Museum

Museumstr. 1
38100 Braunschweig
Telefon: +49 (0) 0531 / 12250

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Herzog Anton Ulrich-Museum i Braunschweig« med Google Maps.