© Martin Elsen
© Martin Elsen

»Her­ren­häu­ser Gär­ten« i Han­nover


Reisen für alle (Rejser for alle)

Ha­ver­ne »Her­ren­häu­ser Gär­ten« i Han­nover er en af de smuk­ke­ste par­ker i Eu­ro­pa. Tre stil­ret­nin­ger in­den for ha­ve­kunst kan ses her i per­fek­tion. »Großer Gar­ten« (Den Sto­re Ha­ve) im­po­ne­rer med ba­rok­ke or­na­men­ter og flot vand­kunst. Ha­ven, som er he­le en­sem­blets hjer­te, er Tys­klands stør­ste ba­rok­ha­ve, og den be­står af utal­li­ge ty­ske og ekso­ti­ske plan­ter, la­byrin­ter, im­po­ne­ren­de fon­tæ­ner og skul­p­tu­rer. Her af­hol­des stil­ful­de ar­ran­ge­men­ter he­le som­me­ren igen­nem: Den in­ter­na­tio­na­le fyr­vær­ke­ri­kon­kur­ren­ce, den Lil­le Fest i den Sto­re Ha­ve og tal­ri­ge te­a­ter- og mu­si­ca­l­op­fø­rel­ser med ha­ver­ne som fa­sci­ne­ren­de kulis­se væk­ker be­gej­string.

Den hi­sto­ri­ske grot­te er en at­trak­tion i den Sto­re Ha­ve: Han­novers æres­bor­ger Niki de Saint Phal­le har for­vand­let hvæl­vin­gen i grot­ten fra 1400-tal­let til et magisk kunst­værk fuld af livs­glæ­de og san­se­lig­hed. Grot­ten med si­ne be­røm­te fi­gu­rer, glas og spejl­frag­men­ter hen­sæt­ter den be­sø­gen­de i et spil af far­ver, lys og skyg­ger.
I »Berg­g­ar­ten« (Bjerg­ha­ven) ved si­den af kan man ud­for­ske bo­ta­ni­ske skat­te og be­un­dre blom­stren­de or­ki­de­er og tro­pi­ske plan­ter. Den idyl­li­ske ha­ve »Ge­or­gen­g­ar­ten« i en­gelsk land­skabs­ha­ve­stil ind­by­der til en spad­se­re­tur. Her kan kak­tu­s­in­ter­es­se­re­de fin­de man­ge sjæl­den­he­der mel­lem de 3.000 for­skel­li­ge suk­ku­len­tar­ter. Ca. 11.000 for­skel­li­ge plan­ter fra for­skel­li­ge kli­ma­zo­ner kan op­le­ves her.

 

Herrenhäuser Gärten Hannover

Herrenhäuser Str. 4
30419 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 / 16834000

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »»Herrenhäuser Gärten« i Hannover« med Google Maps.