Indtryk fra Rammelsberg, © Sammlung Weltkulturerbe Rammelsberg, Goslar
© Sammlung Weltkulturerbe Rammelsberg, Goslar

Erz­bergwerk Ram­mels­berg, UNESCO ver­dens­na­tu­rarv i Goslar


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen
Reisen für alle (Rejser for alle)

Ram­mels­berg mi­ne i Goslar er et af de mest frem­ra­gen­de in­du­stri­el­le monu­men­ter i Eu­ro­pa. Ram­mels­bergs mi­ne­drift går om­kring tre tu­sind år til­ba­ge i ti­den. Tid­li­ge­re blev der ud­vun­det kob­ber­malm til frem­stil­ling af bron­ze samt små mæng­der sølv til frem­stil­ling af mønt­er. Bly­malm er ble­vet ud­vun­det si­den det 15. år­hund­re­de, og i de sid­ste år­ti­er, før mi­nen luk­ke­de, var zink­malm og baryt og­så vig­ti­ge pro­duk­ter. I mid­ten af 1930’er­ne byg­ge­de Bauhaus-ar­ki­tek­ter­ne Fritz Schupp og Mar­tin Krem­mer de im­po­ne­ren­de overjor­di­ske fa­ci­li­te­ter og kob­le­de her Bauhaus-sko­lens kla­re ele­men­ter med de tra­di­tio­nel­le stilar­ter.

Mi­nen i Goslar, der blev luk­ket i 1988, er i dag et mu­se­um og en be­søgs­mi­ne og blev i 1992 ud­nævnt til UNESCO kul­tu­rarv. Her får du et unikt ind­blik i mi­ne­drif­tens hi­sto­rie fra den tid­li­ge be­gyn­del­se og frem til i dag. Ud over de fi­re mu­se­ums­byg­nin­ger er især nedstig­nin­gen i mi­nen med ud­forsk­ning af den un­derjor­di­ske ver­den en sær­lig op­le­vel­se. Mi­ne-jer­n­ba­nen ta­ger be­sø­gen­de på en rej­se gen­nem mi­ne­drif­tens hi­sto­rie i det 20. år­hund­re­de. Ram­mels­berg mi­ne til­by­der og­så ek­stra­or­di­næ­re mø­de- og event-fa­ci­li­te­ter bå­de over og un­der jor­den. Den tæt­pak­ke­de ka­len­der over be­gi­ven­he­der ful­den­der det om­fat­ten­de til­bud i Ram­mels­berg mi­ne for turi­ster i Goslar.

Weltkulturerbe Rammelsberg

Bergtal 19
38640 Goslar
Telefon: +49 (0) 5321 / 7500

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Erzbergwerk Rammelsberg, UNESCO verdensnaturarv i Goslar« med Google Maps.