jungle Palace, © Zoo Hannover GmbH
© Zoo Hannover GmbH

Er­leb­nis-Zoo Han­nover


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen

Op­lev Afri­ka med al­le san­ser:

Bå­de­ne gli­der stil­le i van­det. Plud­se­lig er hun der. Li­ge bag træ­stam­men duk­ker Ki­boko op, den stør­ste hunflod­he­st i Er­leb­nis-Zoo Han­nover. Uvil­kår­ligt læ­ner pas­sa­ger­ne i den lil­le Sam­be­si-båd sig lidt til si­den, da Ki­boko ga­ber og vi­ser si­ne im­po­ne­ren­de tæn­der. Tu­ren på Sam­be­si brin­ger gæ­ster­ne helt tæt på Afri­ka og gi­ver et nyt per­spek­tiv på det ”sor­te kon­ti­nents” dy­re­liv. Græn­ser­ne mel­lem men­ne­sker og dyr for­svin­der: Fla­m­ingo­er, giraf­fer, lø­ver, ze­bra­er, næ­se­horn og ik­ke mindst flod­he­ste sy­nes he­le ti­den at kun­ne kom­me om bord på bå­den. Kun et par skridt væk ven­ter "Sam­be­si-Kraal" – et bør­ne­zoo li­ge ved si­den af Sam­be­si. Den afri­kan­ske lands­by med si­ne ty­pi­ske run­de hyt­ter og sto­re træ­er hu­ser dværg­ge­der, ca­mero­un-får og mi­ni-kø­er. Gå hel­ler ik­ke glip af et be­søg i Showa­re­na­en med pa­pe­gø­je-ban­den Los Ban­di­tos, mangu­sten Gu­ste, næ­seb­jør­nen Ma­no­lo og man­ge an­dre dy­re­stjer­ner.

Kun få me­ter væk ven­ter den ca­na­di­ske vild­mark i Yu­kon Bay.

Ul­ve med rav­far­ve­de øj­ne lu­rer på bred­den af Yu­kon, en flok rens­dyr går for­bi, og bi­so­nok­ser græs­ser fre­de­ligt. Gam­le mi­ner lø­ber gen­nem bjer­ge­ne i ret­ning mod hav­ne­by­en. Her, i det sto­re hav­ne­bas­sin, lig­ger fragtski­bet Yu­kon Que­en. I skro­get af­slø­res un­der­vands­ver­de­nen, hvor de be­sø­gen­de kan se is­b­jør­ne­ne dyk­ke og de im­po­ne­ren­de ping­vi­ner ud­fø­re de­res un­der­vands­flyv­ning i det flim­ren­de grøn­blå vand bag glasvin­du­er­ne. Grå­sæ­ler, sølø­ver og pels­sæ­ler vi­ser de­res kunst­ne­ri­ske fær­dig­he­der i det sto­re sæls­how, som vi­ses to gan­ge dag­ligt i som­mer­sæ­so­nen.

En pa­lads­ru­in et sted dybt in­de i In­di­en.

Hvor mæg­ti­ge ma­ha­ra­ja­er en­gang holdt hof, svøm­mer i dag ele­fan­ter i den fyr­ste­li­ge po­ol og ti­ge­re, le­o­par­der og hel­li­ge hul­ma­na­ber re­ge­rer de­res drøm­me­ri­ge. Og liv­li­ge ele­fan­tun­ger hol­der de­res fa­mi­lie i gang!

Zoo Hannover GmbH

Adenauerallee 3
30175 Hannover
Telefon: +49 (0) 511 / 280740

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Erlebnis-Zoo Hannover« med Google Maps.