© Andreas Burmann/ TMN!
© Andreas Burmann/ TMN!

Ener­gie- und Er­leb­nis-Zen­trum Ost­fri­esland


ServiceQualität Deutschland
Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen
Reisen für alle (Rejser for alle)

Der ven­ter gæ­ster­ne im­po­ne­ren­de eks­pe­ri­men­ter og prak­ti­ske sta­tio­ner om frem­ti­dens ener­gikil­der og ud­for­drin­ger­ne i for­bin­del­se med ener­giomstil­lin­gen. I ener­gi­spil­let kan du te­ste din er­far­ne og ind­lær­te vi­den og in­ter­ak­tivt de­sig­ne din egen ener­giomstil­ling på tou­chscre­ens. "Ener­gitår­net" er spek­taku­lært: Den be­ta­gen­de kraft af ener­gi kan op­le­ves helt tæt på ved hjælp af en 360°-pro­jek­tion. De be­sø­gen­de be­fin­der sig li­ge midt i be­gi­ven­he­der­ne. Den nye ener­gi­ha­ve i udea­re­a­let kom­bi­ne­rer leg med for­skel­li­ge for­mer for ved­va­ren­de ener­gi. Den er ind­ret­tet som en even­tyr­le­ge­plads. Luft bru­ges til at af­fy­re ra­ket­ter, vip­per og hånd­pum­per bru­ges til at dri­ve et vand­lag­rings­an­læg, el­ler en kar­ru­sel bru­ges til at ge­ne­re­re ener­gi. Et af ud­stil­lin­gens høj­de­punk­ter er det walk-in ma­skin­hus og ro­tor­bla­det fra en vind­møl­le. En na­tursti in­vi­te­rer og­så be­sø­gen­de til at gå rundt i byg­nin­gen. Sjovt for he­le fa­mi­li­en.

 

Energie- und Erlebnis-Zentrum Ostfriesland

Osterbusch 2
26607 Aurich
Telefon: +49 (0) 4941 / 698460

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Energie- und Erlebnis-Zentrum Ostfriesland« med Google Maps.