Indtryk Dinosaurier-Park Münchehagen, © Dinosaurier-Park Münchehagen GmbH & Co.KG
© Dinosaurier-Park Münchehagen GmbH & Co.KG

Di­nosauri­er-Park Mün­che­ha­gen


Kinderferienland (Børne-ferieland) Niedersachsen
Reisen für alle (Rejser for alle)

Di­nosauri­er-Park Mün­che­ha­gen er Tys­klands stør­ste vi­den­ska­be­li­ge even­tyr- og for­ly­stel­ses­park og et godt sted at be­sø­ge på en fa­mi­lie­fe­rie. På den 2,5 km lan­ge tur rundt i par­ken kan de be­sø­gen­de læ­re alt om li­vets fa­sci­ne­ren­de ud­vik­ling gen­nem hi­sto­ri­en med over 250 re­a­li­sti­ske re­kon­struk­tio­ner af di­nosau­rer og an­dre for­hi­sto­ri­ske dyr i na­tur­lig stør­rel­se. På uden­dør­s­a­re­a­ler­ne mø­der gæ­ster­ne ik­ke kun kend­te di­nosau­rer som Ste­gosaurus, Tri­ce­ra­tops, Bra­chiosaurus og selv­føl­ge­lig Tyran­nosaurus Rex. Den stør­ste mo­del er af en di­nosaur, der fik jor­den til at ryste: Sei­s­mosaurus er med en læng­de på 45 me­ter og en høj­de på 9 me­ter stør­re end en dob­belt­dæk­ker­bus! Den­ne di­nosaur-mo­del er den stør­ste re­kon­struk­tion i ver­den la­vet i sam­ar­bej­de med vi­den­skabs­folk.

Ud­stil­lin­gen bli­ver he­le ti­den ud­vi­det! Al­le re­kon­struk­tio­ner­ne af for­hi­sto­ri­ske skab­nin­ger i di­nosaur-fril­ufts­mu­se­et er la­vet i sam­ar­bej­de med for­skel­li­ge for­ske­re på bag­grund af ny­e­ste forsk­nings­re­sul­ta­ter.

Dinosaurier-Park Münchehagen GmbH & Co. KG

Zollstraße 5
31547 Rehburg-Loccum
Telefon: +49 (0) 5037 / 9699990

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Dinosaurier-Park Münchehagen« med Google Maps.