Fahrattraktion Ausfahrt, mit Blick auf das Kundencenter und die Auto Türme., © Autostadt/ Udo Geisler
© Autostadt/ Udo Geisler

Au­tostadt i Wol­fsburg


»Men­ne­sker, bi­ler og alt, hvad der be­væ­ger dem« har væ­ret mot­to­et for Au­tostadt i Wol­fsburg si­den åb­nin­gen i år 2000. Hvad får år­ligt me­re end to mil­li­o­ner men­ne­sker til at be­sø­ge Volkswa­gen-kon­cer­nens kom­mu­ni­ka­tions­plat­form? Te­ma- og op­le­vel­ses­par­ken til­træk­ker ik­ke kun bil­fans, men og­så kunst- og kul­tur­ken­de­re, gour­me­ter, ar­ki­tek­tur- og de­sig­nel­ske­re. En ud­flugt til Mit­tel­land­ka­na­len er en sær­lig po­pu­lær ud­flugt for he­le fa­mi­li­en – hvad en­ten det er en en­kelt uforg­lem­me­lig dag el­ler en hel we­e­kend. For Au­tostadt har me­get me­re at til­by­de end bi­ler: fen by­der si­ne gæ­ster vel­kom­men i mo­bi­li­te­tens ver­den 363 da­ge om året (i 2020: 364 da­ge).

Zeit­Haus: bil­mu­se­et på tværs af bil­mær­ker

En dag i Au­tostadt by­der på mang­fol­di­ge mu­lig­he­der: bil­mu­se­et Zeit­Haus er en af de mest po­pu­læ­re ste­der i te­ma­par­ken. Bil­mu­se­ets sam­ling om­fat­ter man­ge for­skel­li­ge bil­mær­ker og kan frem­vi­se 250 kø­re­tø­jer fra 60 for­skel­li­ge mær­ker: fra Benz pa­tent-mo­tor­vogn num­mer 1 over mo­del T fra Ford, Bu­gat­ti At­lan­tic til bob­len fra Volkswa­gen. Ud­stil­lin­gen vi­ser ca. 100 kø­re­tø­jer, som på af­gø­ren­de vis har præ­get ud­vik­lin­gen af au­to­mo­bilet. Da yo­ung- og oldti­me­re of­te del­ta­ger i klas­si­ske ral­ly­er og stæv­ner, skif­ter ud­stil­lings­gen­stan­de­ne re­gel­mæs­sigt. Al­le kø­re­tø­jer er milepæ­le in­den for mo­bi­li­tet – med fo­kus på tek­nik, de­sign, pro­duk­tion og kon­cept.

Kø­re­op­le­vel­ser på usæd­van­li­ge stræk­nin­ger

Gæ­ster­ne kan op­le­ve of­fro­ad-egen­ska­ber­ne ved Volkswa­gen Tou­a­reg, Ama­rok, Ti­gu­an og T-Roc samt Ško­da Ka­roq og Ko­di­aq i det kræ­ven­de ter­ræn: på de to for­hin­drings­ba­ner sæt­ter for­hin­drin­ger så som vand­grav, trap­pe­trin og en over­di­men­sio­ne­ret vip­pe kø­re­rens kø­re­tek­ni­ske ev­ner på prø­ve og kø­reg­læ­de er ga­ran­te­ret. Sik­ker­heds­ba­nen kom­bi­ne­rer im­po­ne­ren­de kø­re­op­le­vel­ser med øvel­ser i sik­ker bil­kør­sel – på en våd kø­re­ba­ne el­ler på et glat bjerg. Bæ­re­dyg­tig mo­bi­li­tet kan op­le­ves med en flå­de af ak­tu­el­le og frem­tids­o­ri­en­te­re­de el-bi­ler og hy­brid-bi­ler: de står klar til en gra­tis prø­ve­tur.

LE­VEL GRE­EN – Ide­en om bæ­re­dyg­tig­hed

Hvor­dan på­vir­ker den må­de, vi le­ver på, li­vet for de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner. Den per­ma­nen­te ud­stil­ling LE­VEL GRE­EN – Ide­en om bæ­re­dyg­tig­hed gør det mu­ligt for gæ­ster­ne at be­skæf­ti­ge sig med ud­vik­lin­gen af vo­res frem­tid. Ud­stil­lings­rum­met er præ­get af en net­struk­tur, som er af­ledt af det kend­te PET-sym­bol. Den ska­ber en for­bin­del­se mel­lem de 26 mul­ti­me­die- og in­ter­ak­ti­ve ud­stil­lings­gen­stan­de, som op­for­drer til ef­ter­tænksom­hed og le­ve­rer bag­grun­de for so­ci­a­le, øko­no­mi­ske og øko­lo­gi­ske sam­men­hæn­ge. De for­skel­li­ge aspek­ter af te­ma­et bæ­re­dyg­tig­hed in­spi­re­rer gæ­sten til at ud­vik­le sin egen hold­ning til et frem­tids­du­e­ligt fæl­les­skab.

God mad i Au­tostadt: øko­lo­gisk høj kva­li­tet, lo­ka­le råva­rer og sæ­son­be­tin­ge­de råva­rer

Læk­ker og sund kost har høj pri­o­ri­tet i Au­tostadt. Køk­ke­ner­ne i de ni re­stau­ran­ter i Au­tostadt an­ven­der øko­lo­gi­ske pro­duk­ter og sæ­so­nens råva­rer, den øko­lo­gi­ske an­del lig­ger på næ­sten 100 %. Bæ­re­dyg­tig­hed, an­svars­fuld hand­le­må­de og be­vidst­hed om re­gio­nen de­fi­ne­rer for­hol­det til de man­ge­åri­ge sam­ar­bejds­part­ne­re. I Au­tostadt pro­du­ce­rer vi selv brød, pas­ta og is på dag­lig ba­sis. Me­nu­kor­tet om­fat­ter ve­ge­ta­ri­ske, ve­gan­ske og kød- og fi­ske­ret­ter og by­der al­tid på en ny smags­op­le­vel­se.

I ho­tel­let The Ritz-Car­lt­on er der tre re­stau­ran­ter: i re­stau­rant Aqua, som har tre Mi­che­lin-stjer­ner har køk­ken­che­fen Sven El­ver­feld gjort ste­det ver­dens­be­rømt. Kon­cep­ter­ne hos Ter­ra und De­li føl­ger ma­dud­bud­det i Au­tostadt – og­så her stam­mer råva­rer­ne fra små og min­dre re­gio­na­le virk­som­he­der.

Kul­tur og kunst på top­ni­veau

Op­sæt­nin­ger­ne om som­me­ren og vin­te­r­en lok­ker tal­ri­ge gæ­ster til Mit­tel­land­ka­na­len. Den fly­den­de ø i hav­ne­bas­si­net, li­vemu­sik, in­ter­ak­ti­ve for­ma­ter i he­le park- og lagu­n­eland­ska­bet sør­ger om som­me­ren for æg­te fe­ri­estem­ning hos børn og voks­ne. Sidst på året for­vand­ler Au­tostadt sig til et for­tryl­len­de vin­ter­land­skab - med is­dans, om­fat­ten­de vin­ter­mar­ked, æg­te sneb­jer­ge og et stort om­rå­de, hvor man kan stå på skøjter.

Bæ­re­dyg­tigt parkland­skab

Au­tostadt frem­mer be­va­rel­sen af bi­o­di­ver­si­te­ten i fl­ora og fau­na på ste­det og i det om­kring­lig­gen­de om­rå­de. Et va­ri­e­ret uden­dørs om­rå­de med blom­stren­de blom­ster og græs­stri­ber er ik­ke kun en fryd for øjet, men sik­rer og­så mad til in­sek­ter og fug­le året rundt i by­mil­jø­et. På den­ne må­de er det unik­ke parkland­skab nu et le­ve­sted for man­ge "ekso­ti­ske ind­fød­te" plan­ter og dyr som f.eks. som­mer­fug­le, bi­er og gæs. Par­ken er et ek­sem­pel på, hvor­dan bi­o­di­ver­si­tet kan gen­nem­fø­res på en for­nuf­tig må­de og op­le­ves san­se­ligt i by­en.

 

Autostadt GmbH

Stadtbrücke
38440 Wolfsburg
Telefon: +49 (0) 800 / 288678238

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Autostadt i Wolfsburg« med Google Maps.