Am historischen Standort am Neuen Hafen in Bremerhaven gelegen befinden sich die Besucher an genau dem Ort, von dem aus zwischen 1830 und 1974 über 7,2 Millionen Menschen ausgewandert sind., © Deutsches Auswandererhaus/	Kay Riechers
© Deutsches Auswandererhaus/ Kay Riechers

Det Ty­ske Hus for Ud­van­dring i Bre­mer­ha­ven


Det nu­væ­ren­de Ha­venwel­ten (et om­rå­de i hav­nen) i Bre­mer­ha­ven var en vig­tig af­gangs­havn, hvor­fra mænd, kvin­der og børn ud­van­dre­de med alt de­res ha­bengut i ba­ga­gen. Det var sjæl­dent even­tyr­lyst, men ren nød og fortviv­lel­se, som før­te over syv mil­li­o­ner men­ne­sker til Bre­mer­ha­ven i pe­ri­o­den mel­lem 1830 og 1974, og det præ­ge­de by­en. I 1850 hav­de Bre­mer­ha­ven kun 4033 ind­byg­ge­re, men her­fra ud­van­dre­de næ­sten 50.000 men­ne­sker. Man­ge blev dre­vet af man­gel på jord, ar­bejds­løs­hed el­ler mang­len­de bor­ger­ret­tig­he­der og kom her­til for at ven­te på det næ­ste skib.

Deut­sches Auswan­de­rer­haus lig­ger i dag li­ge net­op ved det­te hav­ne­bas­sin. Med sin ud­stil­ling le­ven­de­gør Deut­sches Auswan­de­rer­haus den tid, hvor Bre­mer­ha­ven var den stør­ste ty­ske ud­van­drings­havn. I en ud­vi­del­se af byg­nin­gen præ­sen­te­rer op­le­vel­ses­mu­se­et ind­van­drin­gens hi­sto­rie i Tys­kland på en spæn­den­de og in­for­ma­tiv må­de.

Deut­sches Auswan­de­rer­haus er ik­ke no­get mu­se­um i gængs for­stand. På al­le punk­ter er det et even­tyr, der kom­mer helt tæt på - et rum til be­sin­del­se, ud­forsk­ning, erin­dring, læ­ring, op­le­vel­se og for­bav­sel­se på sam­me tid. Det er le­ven­de hi­sto­rie pak­ket ind som en tid­løs op­le­vel­se, der lok­ker be­sø­gen­de fra USA til Bre­mer­ha­ven.

De­tal­je­re­de in­for­ma­tio­ner fin­des på hjem­mesi­den Deut­sches Auswan­de­rer­haus Bre­mer­ha­ven (på en­gelsk).

 

Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven

Columbusstraße 65
27568 Bremerhaven
Telefon: + 49 (0) 471 / 902200

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »Det Tyske Hus for Udvandring i Bremerhaven« med Google Maps.