Saal 2 widmet sich Motorrädern aus der Zeit von 1914 bis etwa 1929, © Kulturstiftung Kornhaus
© Kulturstiftung Kornhaus

PS.SPEI­CHER


ServiceQualität Deutschland
Reisen für alle (Rejser for alle)

Fa­sci­na­tion PS.SPEI­CHER – et rej­se­mål for he­le fa­mi­li­en

PS.SPEI­CHER i ud­kan­ten af by­en Ein­beck har hjem­me i et renove­ret korn­la­ger og er en op­le­vel­ses- og ud­stil­lings­park med ud­gangs­punkt i hi­sto­ri­en, nu­ti­den og frem­ti­den for in­di­vi­du­el trans­port på hjul. Den lil­le by i det syd­li­ge Nieder­sachsen har i de se­ne­ste år ud­vik­let sig til Tys­klands oldti­mer­mek­ka.

I et char­me­ren­de korn­la­ger fra 1899, kom­bi­ne­ret med mo­der­ne ele­gan­ce, er der op­stå­et en ene­stå­en­de mo­bi­li­tets­ud­stil­ling, som ik­ke kun ap­pel­le­rer til tek­nik­be­gej­stre­de. For­delt på 6.000 kva­drat­me­ter for­tæl­ler PS.SPEI­CHER på un­der­hol­den­de vis den mo­to­ri­se­re­de trans­ports hi­sto­rie på to, tre og fi­re hjul og til­by­der vi­den og un­der­hold­ning til he­le fa­mi­li­en.

På en spæn­den­de tids­rej­se i PS.SPEI­CHER fin­der den be­sø­gen­de ud af, hvor­le­des mo­bi­le kø­re­tø­jer i de sid­ste 200 år har ud­vi­det ho­ri­son­ter og æn­dret men­ne­ske­nes liv. Med tidstun­nel­len ka­ster den og­så et blik ind i frem­ti­dens mo­bi­li­tet. Me­re end 400 ud­stil­lings­gen­stan­de og ca. 90 ak­ti­ve sta­tio­ner gør ud­stil­lin­gen til en mul­ti­me­di­al og in­ter­ak­tiv op­le­vel­se, hvor for­tæl­lin­ger, bag­grun­de og vi­den om den sam­funds­mæs­si­ge, po­li­ti­ske og tek­ni­ske ud­vik­ling i de for­skel­li­ge epo­ker for­mid­les på en an­sku­e­lig må­de. Den kro­no­lo­gi­ske rund­t­ur be­gyn­der med op­fin­del­sen af cyk­len, mo­tor­cyk­len og bi­len i det 19. år­hund­re­de, be­ly­ser de væ­sent­lig­ste tek­ni­ske land­vin­din­ger i det 20. år­hund­re­de og slut­ter til sidst af med frem­tids­vi­sio­ner for det 21. år­hund­re­de.

Ud­over ho­ve­d­ud­stil­lin­gen fin­des der fle­re skif­ten­de sær­ud­stil­lin­ger samt en frit til­gæn­ge­lig full-mo­tion- ra­cer­si­mu­la­tor – i øv­rigt en af de få i he­le Tys­kland, hvor man kan få en æg­te ra­cer­for­nem­mel­se med en Po­rs­che 911 Car­re­ra.

PS. SPEI­CHER og by­en Ein­beck by­der på fle­re sto­re ar­ran­ge­men­ter året rundt.

 

 

PS.SPEICHER

Tiedexer Tor 3
37574 Einbeck
Telefon: +49 55 61 / 92 32 00

til websidenSkriv e-mail

Planlæg rejse

Planlæg her din rejse til »PS.SPEICHER« med Google Maps.